Twój koszyk jest pusty ...
1 » Regulamin2

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.przyprawy-marcopolo.pl prowadzonego przez firmę PF Solutions Patryk Forszpaniak os. Orła Białego 74/68 61-251 Poznań  NIP 782-232-13-43 REGON 302098235
 • I. Informacje ogólne
 • II. Słowniczek
 • III. Warunki składania zamówień
 • IV. Warunki sprzedaży i dostawy
 • V. Reklamacje i zwroty
 • VI. Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych
 • VII. Zabezpieczenia
 • VIII. Kontakt
I. Informacje ogólne
Regulamin sklepu internetowego www.przyprawy-marcopolo.pl, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady prowadzenia transakcji kupna-sprzedaży produktów w sklepie internetowym "www.przyprawy-marcopolo.pl” prowadzącym działalności w Poznaniu, na os. Orła Białego 74/68.
 
II. Słowniczek
1. Sprzedawca
Sprzedawcą jest firma: PF Solutions Patryk Forszpaniak z siedzibą w Poznaniu, na osiedlu Orła Białego 74/68, NIP 782-232-13-43, Regon 302098235,
Tel. 667 898 992 Adres elektroniczny: info@zdrowodlazdrowia.pl
 
2. Klient
Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa Towary w Sklepie Internetowym, na warunkach określonych w Regulaminie.
 
3. Strona Internetowa
Strona internetowa www.przyprawy-marcopolo.pl za pośrednictwem której Klient składa a Sprzedawca przyjmuje zamówienie dotyczące Towaru oferowanego w Sklepie Internetowym.
 
4. Sklep Internetowy
Sklepem Internetowym jest prowadzony przez Sprzedawcę w Poznaniu, na osiedlu Orła Białego 74/68, w którym zamówienia Towaru składa się za pośrednictwem Strony Internetowej a realizacja zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem dostawców.
 
5. Towar
Towarem są produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym.
 
 
III. Warunki Składania Zamówień
 
1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na Stronie Internetowej.
 
2. Wymagania sprzętowe:
do zrealizowania przez Klienta zamówienia na Stronie Internetowej wymagany jest komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym pozwalającym na dostęp do internetu za pomocą graficznej przeglądarki internetowej. Aby w pełni skorzystać z możliwości oferowanych przez nasze strony klient powinien:
 • korzystać z przeglądarki IE od wersji 5.5, Mozilla lub Firefox,
 • posiadać zainstalowaną wtyczkę Macromedia FlashPlayer,
 • włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS,
      
3. Zakupów w Sklepie Internetowym dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
 
4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w Sklepie Internetowym, po akceptacji zamówienia przez Klienta. 
 
IV. Warunki sprzedaży i dostawy
 
1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia na podany przez niego adres mailowy.
 
2. Dostawa produktów do Klienta realizowana jest w cenie obowiązującej na dzień złożenia zamówienia uwidocznionej przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu. Ceny produktów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie cła i podatki. Ceny podano w złotówkach.
 
3. Zamówienia złożone przez Klientów nie przestrzegających Regulaminu – nie będą realizowane.
 
4. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia w celu zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi zgodę, pomniejszone o brakujący Towar.
 
5. W celu potwierdzenia złożonego zamówienia Sprzedawca może skontaktować się z Klientem pod podany przez Państwa numer telefonu w przypadku wątpliwości i ewentualnych braków w asortymencie. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.
6. Dostawcą nabywanych przez Klienta produktów jest Sprzedawca lub firma zewnętrzna realizująca dostawę na zlecenie Sprzedawcy. Dostawy są realizowane przez Kurierów-Sprzedawców upoważnionych przez Dostawcę i posiadających stosowne identyfikatory. Zamówione Towary są starannie pakowane w kartony firmowe, bądź plastikowe folie.
 
7. Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny wraz z kosztami dostawy Towaru.
 
8. Koszty transportu, przedziały realizacji zamówień oraz zasady realizacji dostaw określone są w formularzu zamówienia
 
9. Wartość zamówień kilku Klientów dokonanych na ten sam adres nie ulega sumowaniu.
Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nie realizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej Sklepu.
 
10. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Państwa żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Klient otrzymuje paragon.
 
11. W momencie akceptacji zamówienia na stronie www.przyprawy-marcopolo.pl, Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy, to jest:
a) przy odbiorze
 • Gotówką - Zapłata należności następuje przy odbiorze zamówienia w polskich złotych
b) on-line
 • Przelewem, przedpłatą
 
V. Reklamacje i zwroty
 
1. W przypadku stwierdzenia wad produktów po zapłaceniu przez klienta za przesyłkę, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio w Sklepie Internetowym.
Reklamacje rozpatrywane są w trybie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
 
2. Klient może od umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia zrealizowania zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 
3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej za zakupione towary należności oraz zobowiązany będzie zwrócić otrzymane towary w stanie nie zmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.
 
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
 • towarów, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny itp.),
 
VI. Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych
 
1. Sklep Internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia Klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie Klientów o oferowanych przez Sprzedawcę Towarach. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te, nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych) a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klientów.

Adresy IP użytkowników są wykorzystywane w celach statystycznych. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klientów Sklepu Internetowego.

Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania listów elektronicznych, co do których uprzednio wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.
 
VII. Zabezpieczenia
 
1. Mając na celu ochronę danych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją witryna Sklepu Internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024). Sprzedawca zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.
 
2. Dostęp do danych osobowo-adresowych Klientów ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników PF Solutions Patryk Forszpaniak z siedzibą w Poznaniu na osiedlu Orła Białego 74/68 prowadzących stronę internetową www.przyprawy-marcopolo.pl
 
3. Sprzedawca nie gromadzi żadnych informacji o swoich użytkownikach - pozostają oni anonimowi tak długo, dopóki oni sami nie zdecydują się na ujawnienie swoich danych osobowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - dane osobowe Klientów są przechowywane w serwerze jchost.pl;
 
4. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Sprzedawcy prowadzącego stronę internetową www.przyprawy-marcopolo.pl i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej tej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
 
5. Firma PF Solutions Patryk Forszpaniak z siedzibą w Poznaniu przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonego upoważnienia jako administrator systemu informatycznego. Każdy z Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Sprzedawcy.
 
6. Dane osobowe Klientów przetwarzane są na podstawie zgody Klienta wyrażonej przed złożeniem zamówienia, to jest oświadczenia, którego wzór wskazany został w lit. III ust. 8 niniejszego regulaminu.
 
VIII. Kontakt
 
W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy się kontaktować w godzinach przyjmowania zamówień pod numerami 667 898 992 (koszt połączenia wg taryf operatorów) lub wysłać e-mail za pomocą formularza w zakładce "Kontakt"
 
Przejdź do strony głównej
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail
 

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl